SBMI  är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial samt de företag som på annat sätt arbetar i branschen. SBMIs uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, på ett effektivare sätt än om varje företag självt skulle göra detta. SBMIs åtgärder ska på kort eller lång sikt positivt påverka medlemsföretagens verksamhet.

Webbplats: Sveriges Bergmaterialindustri – SBMI

SBMI is the industry organization for manufacturers and suppliers of rock materials as well as companies that otherwise work in the industry. SBMI’s task is to safeguard members’ common interests more efficiently than any company itself would do. SBMI’s actions will positively affect the activities of member companies in the short or long term.

Website: Sveriges Bergmaterialindustri – SBMI

Tagged with →