Svenska Narkotikapolisföreningen – SNPF

Föreningen är ideéll – politiskt, fackligt och religiöst oberoende. Medlemskap är förbehållet anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet, samt av andra som arbetar med narkotikaproblem om särskilda skäl föreligger.

Swedish Drugs Police Association – SNPF

The association is ideally-political, union and religious independence. Membership is reserved for an employee or a former employee of the judiciary who works with or acts for combating drug offenses, as well as by others dealing with drug problems if special reasons arise.

Rapporter / publications

Hemsida / homesite

Tagged with →