Välkommen till mycolleagues!

70-80% av alla jobb tillsätts via kontakter. Vägen till ett jobb går därför snabbast för den som känner folk, och som vet hur systemet fungerar.

Till Sverige kommer varje år en stor mängd välutbildade och kompetenta människor, som vi verkligen behöver, men som inte hittar rätt…..för att dom saknar kontakter och kunskap om system och strukturer.

Detta är människor som du och jag tidigare har träffat på forskningskonferenser, som kunder, leverantörer eller bara som branschkollegor på en mässa. Men denna gång har dom bestämt sig för att flytta (fly) hit. Så då är frågan – Hur gör vi då? Hur kan vi fortsätta våra kollegiala relationer, göra affärer eller utbyta erfarenheter?

För när dessa människor hittar sina kollegor så hittar man också de människor som delar en erfarenhet, ett yrke, en passion eller vad det nu är, och då är inte kultur, språk, och konstiga namn, något problem.

– Så tänker jag!

Jag har därför under några år, som volontär och på uppdrag, hjälpt nyanlända akademiker att hitta sina branschnätverk i Sverige. Det är knappast någon raketforskning, utan följer bara några grundläggande begrepp:

  1. Var kommer du ifrån/ vilka studier/ kunskap/ kontakter har du med dig?
  2. Vart vill du komma/göra/bli?
  3. Hur ser den svenska branschens motsvarighet ut/drivkrafter/utmaningar/aktörer och kontakter?  (Var finns din motsvarighet i Sverige?)

För att göra det lättare att hålla ordning på den mest grundläggande informationen, så har jag delat in den efter yrken, och sedan lagt in den på denna webbplats. Och då många nyanlända bara har en mobil att surfa på, så är webbplatsens utformning anpassad främst just för mobila smartphones.

Om du tycker att det saknas någon information, så får du gärna maila och berätta.

Mitt nästa steg i detta, är att hitta  former för kollegiala möten med tydligt fokus på utveckling och affärsmöjligheter, där Sverige möter omvärlden. Vilket egentligen bara betyder att jag tar detta kontaktskapande, ett steg till och dessutom på ett sätt som finansierar sig själv.

Vill du vara med, så hör av dig med ett mail.

Welcome to mycolleagues!

70-80% of all jobs are added via contacts. Finding a job, therefore, goes fastest for those who know people and who know how the system works.

To Sweden comes a large number of well-educated and competent people, which the country really needs, but who can not find it right ….. because they lack contacts and knowledge about systems and structures.

These are people you and I have previously met at research conferences, such as customers, suppliers or just as industry colleagues at a trade fair. But this time they have for some reason decided to leave their country and move here. So then the question is – how are we doing then? How can we continue our collegial relationships, do business or exchange experiences?

Because when these people find their colleagues, they also find people who share an experience, a profession, a passion or whatever it is, and then culture, language, and strange names are no problem.

– That’s what I’m thinking!

For a few years, I have volunteered for newly arrived academics to find their industry network in Sweden. There is hardly any rocket research, but only a few basic concepts follow:

Where do you come from / what studies / knowledge / contacts do you have?
Where do you want to come / make / stay?
What does the Swedish industry’s equivalent look like / drivers / challenges / actors and contacts? (Where is your equivalent in Sweden?)
In order to make it easier to keep track of the most basic information, I have divided it into the professions, and then posted it on this site. And when many new arrivals only have a mobile to surf, the site’s design is tailored primarily for mobile smartphones.

If you think any information is missing, please feel free to email and tell.

My next step in this is to find forms of collegial meetings with a clear focus on development and business opportunities, where Sweden meets the outside world. Which only means that I take this contact-making, one more step, and in a way that finances itself.

Would you like to join me, please contact me by email.

\Per Lejoneke