Föreningen Sveriges Vägingenjörer 

Föreningen är en fack-, yrkes- och Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) serviceorganisation för tekniker som arbetar med väghållning.
Föreningen är den enda förening som verkar uteslutande för den yrkeskår som ansvarar för broars, gators och vägars planering, byggande, drift och underhåll.

Länk till webbsida

Tidningen Vägmästaren