Företag och organisationer som är engagerade i forskning och utveckling för den metallutvinnande industrin har gemensamt, under ledning av Stiftelsen Bergforsk, och i samverkan med övriga aktörer, skapat en gemensam mötesarena – Bergforsk.
Det huvudsakliga syftet är att integrera och koordinera FoU mellan industri och universitet, företrädesvis verksamheten vid Luleå tekniska universitet. Bergforsk är en arena där FoU-enheter, forskare, finansiärer och offentliga intressenter möts för att prioritera och samordna pågående verksamheter och framtidssatsningar som FoU-program, finansieringsfrågor, remisser med mera.

Website Bergforsk

Companies and organizations involved in research and development for the metal-extracting industry have jointly, under the auspices of the Bergforsk Foundation, and in collaboration with other actors, created a joint meeting arena – Bergforsk.
The main aim is to integrate and coordinate R & D between industry and universities, preferably the business of Luleå University of Technology. Bergforsk is an arena where R & D units, researchers, financiers and public stakeholders meet to prioritize and coordinate ongoing activities and future initiatives such as R & D programs, funding issues, referrals and more.

Website Bergforsk

Tagged with →